سامانه سفارش کد فراگیر

سامانه کد فراگیر جهت ثبت درخواست و دریافت کد فراگیر به صورت فوری

آی آر فراگیر جهت سهولت درخواست و ارائه کد فراگیر و ارائه خدمات به این درخواست کنندگان پدیدآمده است، به این صورت که با سفارش درخواست دهنده و درج و پیگیری آن در سایت مربوطه نسبت به اخد و ارائه کدفراگیر اقدام می نماید.

آی آر فراگیر جهت سهولت درخواست و ارائه کد فراگیر و ارائه خدمات به این درخواست کنندگان پدیدآمده است، به این صورت که با سفارش درخواست دهنده و درج و پیگیری آن در سایت مربوطه نسبت به اخد و ارائه کدفراگیر اقدام می نماید.